Leveringsvoorwaaden

Leverings- en verkoopvoorwaarden:
•De klant dient aanwezig te zijn op het moment van de levering, hij is dan ook verantwoordelijk voor de goederen vanaf het moment van levering.
•Bij afwezigheid van de klant en indien telefonisch niet bereikbaar kan er niet geleverd worden. Een nieuwe levering is ten kosten van de klant, ook de mogelijke schade aan beplanting door het verlengde transport.
•Alle goederen worden door onze diensten tot op het voetpad geleverd.
•Verplaatsingen op vraag van de klant (oprit, tuin, garage,….) zijn op VOLLE verantwoordelijkheid van de klant.
•Om de levering vlot te laten verlopen moet er voldoende plaats voorzien worden, het aantal Euro-palets dat we leveren staat op de offerte en factuur vermeld.

Levertermijn: We verzorgen onze leveringen en komen onze afspraken na, toch zijn de levertermijnen niet bindend. De verbintenis tot tijdige levering maakt in hoofde van Maxdesign CV slechts een middelen en geen resultaatsverbintenis uit. Laattijdige levering geeft de koper geen recht op schade vergoeding en/of ontbinding in geval van opzet.

Betaling: De goederen worden enkel na betaling verzonden.

Klachten-aansprakelijkheid: Klachten zijn alleen geldig als zij binnen de 4 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en aangetekend zijn uitgebracht en de goederen geen manipulatie ondergaan hebben. Wij behouden ons het recht om de geleverde goederen te vervangen, waardoor alle aanspraken op vergoeding van de koper komen te vervallen. Nooit kan onze aansprakelijkheid de gefactureerde waarde overtreffen.

Teruggave- of retourzending: kan slechts mits onze schriftelijke toestemming en houdt geen erkenning van aansprakelijkheid onzentwege in. In geval van teruggave en/of terugzending moeten de goederen in originele en ongeopende verpakking, vrij van vracht en kosten bij ons toekomen. Voor verborgen gebreken staan wij enkel in als wij daar kennis van hadden. Die kennis wordt niet vermoed, de klant moet ze bewijzen.
Gebreken die tot uiting komen na de levering worden tot bewijs van het tegendeel (te leveren door de klant) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering en het gevolg te zijn van een verkeerde manier van gebruik of een foute manipulatie door de klant. In geval van schade aan planten moet men in acht nemen dat wij, aangezien de bewaring buiten ons toezicht geschiedt, geen verantwoordelijkheid op ons kunnen nemen zelfs bij klachten binnen de 4 werkdagen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van enig ander rechtsstelsel wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van niet–betaling of in het kader van eender welke andere betwisting, die uit de met de klant gesloten overeenkomst zou voortvloeien, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.